Política de privadesa

1- Comunicacions no subjectes al Canal Ètic

Aquella informació que estigui completament disponible al públic, rumors i xerrameques no confirmades no es consideraran infraccions o irregularitats susceptibles de comunicació a través del Canal Ètic. Tampoc no ho seran aquelles reclamacions interpersonals que afectin només la persona comunicant, com poden ser els dubtes, queixes o consulta sobre la seva situació contractual que hauran de ser canalitzades pels procediments corresponents diferents del Canal Ètic. Les comunicacions de mala fe, falses o malintencionades poden donar lloc a les sancions corresponents, sens perjudici de les responsabilitats civils i fins i tot penals que puguin derivar-se segons la normativa vigent i aplicable.

2-Mecanismes de comunicació

MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ podrà habilitar els mitjans següents per instrumentar les comunicacions esmentades anteriorment:

 • Correu electrònic específic: montsebcubi@gmail.com
 • Formularis específics segons el tipus de comunicació, que es posaran a disposició de les persones interessades i, una vegada emplenats, hauran de ser lliurats a MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ i/o si escau al Delegat de Protecció de Dades. (Vegeu Model de comunicació d’indici o sospita d’incompliment).

MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ permet fer tant de forma anònima com confidencial les comunicacions sobre possibles infraccions normatives i del SGC i les seves mesures, polítiques i procediments. És per això que s’estableixen les mesures següents per instrumentar les comunicacions de forma anònima:

 • Habilitar una bústia ètica o de denúncies on dipositar la comunicació.
 • Enviar la comunicació mitjançant correu postal a la següent adreça: OLOT 17800 GIRONA.

En cas que no utilitzeu el Model de comunicació d’indici o sospita d’incompliment la informació mínima que heu de traslladar és la següent:

 • Data del dia que es presenta la comunicació.
 • Fets objecte de denúncia:
  • Dades de la persona o persones involucrades en els fets. Data dels fets denunciats.
  • Relació dels fets a denunciar

En tot cas, tant si es fa la comunicació de forma anònima com confidencial, en el moment de fer la comunicació s’han d’aportar els mitjans de prova de què es disposi per acreditar els fets comunicats.

Finalment, les comunicacions realitzades a través d’un mitjà diferent dels anteriors es tindran per no efectuades.

La utilització del Canal Ètic està destinada a qualsevol tercer, persona física o jurídica, amb què es relaciona MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ en la seva activitat professional, entre ells: clients, prestadors de servei, proveïdors, contractistes, assessors, subcontractistes i personal, membres o càrrecs de les administracions públiques a més de qualsevol persona que treballi sota la supervisió i direcció de les anteriors

Així mateix, el Canal Ètic també està orientat a aquelles persones la relació laboral o professional de les quals no ha començat, però que han tractat amb aquesta mitjançant processos de selecció o de negociació precontractual.

1-Gestió

La gestió del Canal Ètic correspon a MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ.

image 1

1.1-Recepció

Les comunicacions es rebran a través de qualsevol dels canals establerts per MARIA MONTSERRAT BAGUÉ CUBÍ. Independentment del canal utilitzat, es realitzarà un estudi preliminar de les comunicacions perquè se’ls donin la llera corresponent:

 1. Si la comunicació sí que revela una infracció o irregularitat relacionada amb el Sistema de Gestió de Compliance o amb el compliment normatiu, es gestionarà amb el que estableix aquest Protocol.
 2. Si la comunicació revela una irregularitat no relacionada amb el Sistema de Gestió de Compliance o el compliment normatiu, se li donarà el llit corresponent al marge del present Protocol.
 3. Si la comunicació no revela cap infracció o irregularitat en cap matèria o és totalment infundada, aquesta serà arxivada i desestimada, donant per finalitzada la tramitació de la mateixa.
 4. Si la comunicació revela que és relativa a una incidència o violació de la seguretat de les dades es gestionarà dacord amb el que estableix lapartat 3.7 Gestió dincidències i violacions de seguretat de les dades del present document.
 5. Si la comunicació revela que és un exercici de drets en matèria de protecció de dades es gestionarà dacord amb el que estableix lapartat 3.8 Gestió de drets dels interessats del present document.

En tot cas, si la comunicació rebuda a través del Canal Ètic, independentment del mitjà utilitzat, es tracta d’una de les tres primeres, serà registrada d’acord amb el Model de resolució davant la comunicació d’indici o sospita d’infracció juntament amb el número de referència amb la finalitat de poder identificar-la al llarg de tota la gestió per iniciar els passos que es detallen a continuació:

En un termini no superior a set dies naturals de la recepció de la comunicació, es traslladarà justificant de recepció al comunicant confirmant-ne la recepció; informant-lo dels seus drets en matèria de protecció de dades, en cas que no s’hagi realitzat prèviament; i indicant-li, sempre de forma justificada, si es continuarà la tramitació mitjançant el Protocol de funcionament del Canal Ètic, si se seguirà una altra via perquè la comunicació no està relacionada amb l’SGC o si, per contra, la comunicació és desestimada per no considerar-se una infracció.

Desplaça cap amunt